Tag: Fly

March 3, 2012 / / Life

ก่อนหน้าจะเริ่มการเดินทาง … ต้องเริ่มมากจากที่มาก่อน คือว่าได้ลาออกจากรอยเตอร์แล้ว …. ตั้งแต่เดือนก.พ.ที่ผ่านมา แล้วก็ได้งานใหม่เป็นบ.เล็กๆจาก UK อยู่แถวๆชิดลม .. เริ่มงานวันที่ 1 มีนา .. แล้วก็…