Category: Takeatax

April 10, 2013 / / Takeatax

การ Login เว็บต่างๆด้วย Account Twitter นั้น ใช้กระบวนการที่เรียกว่า OAuth ซึ่งใช้กันแพร่หลายมาก   (ไว้มีเวลาจะลองเขียนเกี่ยวกับ OAuth อีกที)   สองสามวันก่อน…